کد مطلب: 16145
تاریخ انتشار : 1397-08-24 09:01
مدیر جهاد کشاورزی سیروان گفت: کاشت غلات پائیزه و دانه روغنی کلزا در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش سیروان نوین، احمد محمدي مدیرجهـاد کشاورزي سـیروان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کاشت غلات پاییزه و دانه روغنی کلزا در این شهرستان آغاز شد.

محمدی ادامه داد: پیش بینی میشود حدود 10300 هکتار از اراضـی این شهرستان به کاشت غلات پاییزه گندم و جو اختصاص یابد که از این مجموع5000 هکتار گندم  و5300 هکتار جو می باشد.

وي افزود: درسال زراعی جاري پیش بینی میشود حدود 700 هکتار از اراضی این شهرستان تحت کشت مکانیزه قرار گیرد؛ از آنجا که کاشت مکانیزه باعث اسـتفاده حـداکثري از بارنـدگی وحفظ رطوبت خاك بخصوص در زمان کاهش بارندگی و کاشـت یکنواخت بـذر در عمق منـاسب خاك و افزایش عملکرد محصول و کاشت همزمان بـذر و کود میشود و همچنین باعث کاهش برهم زدن خاك که منجر به حفظ ساختمان خاك می شود، لـذا در همین راسـتا مـدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان دو دسـتگاه کارنـده به صورت امـانت در اختیـار تراکتورداران قرار داده که هم اکنون مشـغول انجـام عملیـات کـاشت درحوزه کـارزان می باشند.

انتهای پیام/ح

 

نظرشما

آخرین عناوین